Foto

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de eenmanszaak Vencontra, gevestigd en kantoorhoudende te Leidschendam aan de Nassaulaan 6, zoals vastgesteld op en voorts worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.

Artikel 1. Toepasselijkheid.

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen/offertes tot en overeenkomsten van koop en verkoop of uitvoering van werk gedaan en gesloten door Vencontra, hierna te noemen "Vencontra", waarbij Vencontra als verkoper en/of opdrachtnemer heeft te gelden, met een wederpartij.

1.2 Eventueel door de wederpartij te hanteren eigen Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden van Vencontra zullen te allen tijde prevaleren, behoudens voor zover door Vencontra afwijkende voorwaarden, die van de wederpartij daaronder begrepen, uitdrukkelijk en schriftelijk worden aanvaard.

Artikel 2. Aanbiedingen.

2.1 Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij afzonderlijke offerte of anderszins zijn gedaan, zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders mocht zijn vermeld. Offerte(s) zijn 30 dagen geldig.

2.2 Alle bij een aanbieding aan de wederpartij verschafte gegevens [bescheiden in de vorm van verstrekte prijslijsten, selectieprogramma’s, brochures en overige specificaties inzake maten, gewicht [product/materiaal], eigenschappen en hoeveelheden] zijn benaderend en binden Vencontra niet, behoudens indien uitdrukkelijk op schriftelijke wijze anders mocht zijn vermeld.

2.3 Vencontra behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, indien een door haar gedaan aanbod niet wordt aanvaard, alle redelijke kosten ter zake het verstrekken van de aanbieding aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 3. Overeenkomst.

3.1 De tot stand gekomen overeenkomst wordt schriftelijk bevestigd door Vencontra. Deze opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij hiertegen binnen 8 dagen door de wederpartij schriftelijk bezwaar wordt gemaakt. Het vorenstaande geldt eveneens voor aanvullende c.q. afwijkende afspraken.

3.2 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst door Vencontra de inschakeling van derden noodzakelijk is, zal Vencontra gerechtigd zijn de daaraan verbonden kosten volledig door te berekenen aan de wederpartij.

Artikel 4. Intellectuele, industriële eigendomsrechten, zorgplicht en geheimhouding.

4.1 Alle bescheiden [modellen, tekeningen, ontwerpen en dergelijke] door Vencontra, hetzij in het kader van een door haar gedane aanbieding, hetzij in het kader van de uit te voeren [en/of uitgevoerde] overeenkomst [van opdracht] aan de wederpartij verschaft, blijven het exclusieve eigendom van Vencontra voor zover daarop reeds bij de aanbieding of op enig later moment haar intellectuele, dan wel industriële eigendomsrecht [het auteursrecht daaronder begrepen] rust.

4.2 Het is de wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vencontra, de bescheiden genoemd in het eerste lid anders dan voor de uitvoering van de overeenkomst aan te wenden, te vermenigvuldigen, aan derden ter inzage te geven of aan derden ter beschikking te stellen.

4.3 De wederpartij dient de door Vencontra verschafte gegevens als een goed huisvader te bewaren en te bewaken.

4.4 De wederpartij is verplicht, óók na beëindiging van de overeenkomst, tot volledige geheimhouding van de gegevens en informatie die haar door de verschaffing door Vencontra van de onder lid 1 genoemde bescheiden bekend wordt. De wederpartij dient deze verplichting op te leggen naar eventuele werknemers en/of hulppersonen.

4.5 De wederpartij is uitdrukkelijk verplicht Vencontra te vrijwaren voor kosten en schade, die ontstaan zijn als gevolg van schending van de intellectuele en industriële eigendomsrechten van derden als gevolg van het gebruik door of wegens verstrekking van gegevens door de wederpartij.

4.6 De wederpartij dient de door Vencontra verschafte bescheiden als bedoeld in lid 1, ongeacht of deze zijn verschaft in het kader van een aanbieding door Vencontra of in het kader van een gesloten overeenkomst met Vencontra, op eerste verzoek van Vencontra aan haar per direct te retourneren.

4.7 De wederpartij zal bij het overtreden van, c.q. het in gebreke blijven met de genoemde bepalingen van dit artikel per overtreding, c.q. niet nakoming een onmiddellijke opeisbare boete verbeuren van € 25.000,-- en voorts per dag dat de overtreding, c.q. niet nakoming voortduurt, een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van € 10.000,--, een en ander onverlet het recht van Vencontra op volledige schadevergoeding.

Artikel 5. Prijzen.

5.1 Gedane prijsopgaven zijn immer onder voorbehoud van prijswijzigingen. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst geldende kostprijsfactoren [zoals geldende inkoopprijzen van zaken, grondstoffen, lonen, heffingen en kosten van derden], exclusief BTW en inclusief de normale kosten van standaard verpakkingen[en]. Tenzij anders aangegeven zijn de opgegeven prijzen altijd uitgedrukt in euro’s (€ ).

5.2 In geval van tussentijdse verhoging van de kosten en/of heffingen als bedoeld in lid 1, daaronder begrepen verhoging van belastingen, invoerrechten, het van kracht worden van kostenverhogende overheidsvoorschriften en wijziging van de valuta waarin de prijsopgave werd gedaan, is Vencontra gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de even 3/7

Artikel 6. Levering.

6.1 Tenzij het afleveradres is gelegen buiten Nederland geschiedt levering van zaken af fabriek [Spanje, Italië, Frankrijk of ander EU land]. Indien het afleveradres is gelegen binnen Nederland geschiedt de levering DAP op het overeengekomen afleveradres. Bij DAP levering van zaken naar Nederland wordt aan de wederpartij het transportbedrag inrekening gebracht. Een inschatting wordt opgegeven bij de offerte en in de orderbevestiging. Werkelijke kosten worden op factuur vermeld.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn op iedere levering af fabriek de Incoterms 2010 van toepassing.

6.3 De wederpartij dient voor eigen rekening en risico een uitvoer- en invoervergunning of andere officiële machtiging te verkrijgen en, waar van toepassing, alle douaneformaliteiten te vervullen voor uitvoer van de goederen.

6.4 De wederpartij is verplicht terstond bij aflevering op transportschade of zichtbare gebreken te controleren. Reclamaties ter zake dienen op de aflever-bon, de factuur en/of het vervoersdocument te worden gemeld, bij gebreke waarvan deze reclamaties niet meer in behandeling worden genomen.

6.5 De door Vencontra aangegeven leveringstermijnen hebben immer als bij benadering te gelden en zijn geen fatale termijnen in de zin van de Wet. De opgegeven leveringstermijnen gaan eerst dan in wanneer een overeenkomst tot stand is gekomen, evenals over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat evenzeer voor de uitvoering van het werk noodzakelijke bescheiden, gegevens, zaken en/of vergunningen en dergelijke door Vencontra zijn ontvangen.

6.6 Vencontra is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, welke leveringen afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.

6.7 De wederpartij draagt het risico voor eventuele schade aan het geleverde vanaf het moment waarop de zaken door Vencontra aan de wederpartij zijn aangeboden en deze door de wederpartij zonder reclamatie[s] zijn geaccepteerd.

Artikel 7. Betaling.

7.1 Betaling dient contant bij aflevering te geschieden. Indien betaling geschiedt op factuur, dient binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. Alle betalingen geschieden zonder recht van opschorting daarvan of recht van verrekening. Betalingstermijnen gelden als fatale termijnen.

7.2 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter betaling van de oudste openstaande vordering op de wederpartij en ter betaling van alle eventuele verschuldigde rente en kosten.

7.3 Bij niet tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment dat de betaling moet zijn geschied komt Vencontra automatisch, derhalve zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een vertragingsrente toe van 1% per maand of gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. Voornoemde vertragingsrente wordt berekend over de verschuldigde hoofdsom. De wederpartij is de vertragingsrente verschuldigd tot aan de dag der algehele voldoening. Schulden van de wederpartij jegens Vencontra zijn brengschulden.

7.4 Indien de wederpartij zijn betalingsverplichting niet, niet tijdig, dan wel niet volledig nakomt, is hij bovendien de door Vencontra in alle redelijkheid te maken kosten ter vaststelling van aansprakelijkheid, alsmede ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verschuldigd. Deze buitengerechtelijke kosten, die in dat geval zijn aan te merken als vermogensschade, worden gefixeerd op een percentage van 15% van de openstaande bedragen, c.q. het verschuldigde, een en ander onverlet het recht van Vencontra haar daadwerkelijk geleden en nog te lijden vermogenschade te vorderen.

7.5 Vencontra heeft bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te allen tijde, derhalve ook ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst, het recht afdoende zekerheid voor de betaling van haar vordering, dan wel vooruitbetaling van haar toekomstige vordering te verlangen en is gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de wederpartij bedoelde zekerheid heeft verschaft, dan wel de vooruitbetaling heeft voldaan. Bij weigering, c.q. onvermogen tot het stellen van passende zekerheid, c.q. het voldoen van een vooruitbetaling is Vencontra gerechtigd de overeenkomst per direct [zonder rechterlijke tussenkomst] te ontbinden, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding in dat geval.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud.

8. De eigendom van alle door Vencontra aan de wederpartij geleverde roerende zaken en/of diensten gaat pas over op de wederpartij zodra de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Vencontra gesloten en/of nog te sluiten overeenkomsten is nagekomen: - de tegenprestatie(s) met betrekking tot de door Vencontra geleverde of nog te leveren roerende zaken; - De tegenprestatie(s) met betrekking tot de door Vencontra geleverde of nog te leveren diensten; - Eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, daaronder vergoeding van schade, rente en kosten begrepen. Indien de wederpartij genoemde verplichtingen niet nakomt, is Vencontra gerechtigd haar eigendommen terug te [doen] halen. Kosten verbandhoudende met het terughalen van haar eigendommen door Vencontra, komen voor rekening van de wederpartij. Jegens derden is de wederpartij gehouden melding te maken van het feit dat de eigendom van de betreffende zaken bij Vencontra rust, terwijl de wederpartij aangaande die zaken niet bevoegd is tot verwerking, vervreemding, bezwaring en verhuur zolang het eigendomsvoorbehoud van Vencontra daarop rust. De wederpartij is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en herkenbaar als zijnde het eigendom van Vencontra te kenmerken.

Artikel 9. Consumentenkoop op afstand en overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten.

9.1 In geval sprake is van koop op afstand of van een overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten ingevolge afdeling 9a, boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, worden alle door Vencontra te leveren goederen en te verrichten diensten beschouwd te zijn tot stand gebracht, c.q. te worden uitgevoerd overeenkomstig specificaties van de wederpartij.

9.2 Ter zake de levertermijnen betreffende overeenkomsten als in het eerste lid bedoeld is artikel 7:46f van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. Uitdrukkelijk wordt aangesloten bij het gestelde in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10. Overmacht.

10.1 Bij gebleken onuitvoerbaarheid van de overeenkomst als gevolg van overmacht of daarmee gelijk te stellen omstandigheden heeft Vencontra het recht naar keuze de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, dan wel te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de levering van zaken, c.q. diensten alsnog mogelijk wordt [met verrekening tussen partijen van de meer-, c.q. minderkosten die uit de wijziging van de opdracht voortvloeien, welke kosten per direct na het ontstaan daarvan gefactureerd of gecrediteerd worden en waarvan bij facturatie de betaling conform het bepaalde in artikel 7 geschiedt] en/of de levering van zaken, c.q. de te verrichten diensten op een later uitstip uit te voeren. Het vorenstaande laat onverlet het recht van Vencontra op betaling naar evenredigheid van de reeds geleverde zaken en/of verrichte diensten. De wederpartij heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien onomstotelijk vaststaat dat nakoming aan de zijde van Vencontra blijvend onmogelijk is als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de gekochte zaak.

10.2 Onverlet het vorenstaande is Vencontra in geval van tijdelijke overmacht gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.

10.3 Onder overmacht dient in ieder geval te worden verstaan een niet toerekenbare tekortkoming, werkstaking, bedrijfsbezetting, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Vencontra, transportproblemen [waaronder in ieder geval dient te worden verstaan: inen uitvoerverboden], contingenteringen en bedrijfsstoringen bij Vencontra en/of bij toeleveranciers, stagnatieproblemen aan de kant van de toeleveranciers, oorlog[sgevaar] waarbij Nederland al dan niet is betrokken, mobilisatie, oproer, maatregelen van overheidswege die de uitvoering van de overeenkomst aan de zijde van Vencontra belemmeren, brand, waterschade, overstroming, uitzonderlijke weersomstandigheden en alle overige omstandigheden die, al dan niet binnen het bedrijf van Vencontra, buiten de schuld van Vencontra om zijn ontstaan en als gevolg waarvan Vencontra niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid.

11.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Vencontra is Vencontra nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect, geleden door de wederpartij. Aansprakelijkheid ter zake bedrijfsschade, indirecte of gevolgschade is mitsdien uitgesloten.

11.2 In geval van aansprakelijkheid is Vencontra uitsluitend gehouden tot kosteloos herstel van een gebrekkig product, dan wel tot vervanging van dat product of een onderdeel daarvan, een en ander ter beoordeling van Vencontra.

11.3 De wederpartij vrijwaart Vencontra uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden ter zake van door Vencontra geleverde goederen, c.q. door Vencontra verrichte werkzaamheden waardoor die derden schade mochten hebben geleden, ongeacht door welke oorzaak of op welk tijdstip die betreffende schade is ontstaan, c.q. geleden.

Artikel 12. Annulering en klachten.

12.1 In geval de wederpartij een opdracht annuleert, c.q. alsnog wenst af te zien van de afname van een gekochte zaak, c.q. gebruik te maken van een dienst, na de totstandkoming van de overeenkomst, komt Vencontra een schadeloosstelling toe ten belope van 60% van de overeengekomen prijs, een en ander onverlet het recht van Vencontra op vergoeding van de volledige schade, indien deze voornoemd percentage te boven gaat.

12.2 Klachten ter zake facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij Vencontra te worden ingediend. Klachten [uit hoofde van de in artikel 13 genoemde garantie] ter zake geleverde zaken, een en ander behoudens voor zover het de situatie zoals in artikel 6.4 omschreven betreft, en betrekking hebbende op de kwaliteit van de geleverde zaken, materialen en de wijze van uitvoering van de werkzaamheden dienen binnen veertien dagen na de constatering van het gebrek, schriftelijk bij Vencontra te worden aangemeld onder nauwkeurige opgave van de aard van de klachten. Het recht van de wederpartij om Vencontra aan te spreken op een toerekenbare tekortkoming vervalt na één (1) jaar.

12.3 De wederpartij dient Vencontra in de gelegenheid te stellen een en ander te inspecteren, teneinde na te kunnen gaan of de ingediende klacht al dan niet gegrond is. Retour naar fabrikant kan ten dele uitmaken van deze inspectie. Indien een klacht gerechtvaardigd blijkt, is Vencontra uitsluitend verplicht het ondeugdelijk werk te herstellen, waartoe de wederpartij Vencontra in de gelegenheid dient te stellen. Indien de wederpartij aan derden de opdracht geeft het betreffende gebrek, c.q. de gebreken te herstellen, dan komen deze kosten voor zijn rekening en risico. Vencontra is niet gehouden tot vergoeding van deze kosten, noch heeft de wederpartij in geval van uit te voeren, c.q. uitgevoerde herstelwerkzaamheden door Vencontra, dan wel door derden recht op enigerlei schadevergoeding.

12.4 Het indienen van een klacht ontslaat de wederpartij nimmer van diens betalingsverplichting jegens Vencontra.

Artikel 13. Garantie.

13.1 Ter zake geleverde zaken geldt dat Vencontra instaat voor de garantie ter zake de deugdelijkheid en kwaliteit van het door haar geleverde, c.q. de gebruikte materialen gedurende een periode van 12 maanden.

13.2 Ter zake door Vencontra elders ingekochte zaken, geldt de in het eerste lid genoemde garantie slechts indien de fabrikant, c.q. toeleverancier bedoelde garantie geeft.

13.3 Onder garantie dient enkel te worden verstaan het recht van de wederpartij tot vervanging of herstel van de desbetreffende zaak. In geen geval leidt herstel gedurende de garantietermijn tot dienovereenkomstige verlening van de garantietermijn.

13.4 Voornoemde garantieverplichtingen gelden niet, indien het geconstateerde gebrek is veroorzaakt door ondeskundig gebruik, normale slijtage of door inbouw of gebruik van de geleverde zaak in afwijking van de door Vencontra verstrekte voorschriften, dan wel in het geval de wederpartij zelf wijzigingen in het geleverde heeft aangebracht, of reparaties aan het geleverde heeft laten verrichten.

Artikel 14. Diversen.

14 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de met Vencontra gesloten overeenkomst voortvloeit, alsmede indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard [de aanvraag daartoe daaronder begrepen], dan wel de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, ten aanzien van de wederpartij de voorlopige of definitieve toepassing van de wettelijk schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken, besluit tot of overgaat tot [gedeeltelijke] stillegging of liquidatie van diens bedrijf, zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan overdraagt [de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap daaronder begrepen], alsmede indien ten laste van de wederpartij enig executoriaal beslag wordt gelegd, de wederpartij komt te overlijden, onder curatele of onder bewind wordt gesteld, wordt deze laatste geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist zal zijn. Het door de wederpartij op dat moment en in de toekomst aan Vencontra verschuldigde is direct en ineens opeisbaar. Vencontra kan in dat geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

15 Alle overeenkomsten gesloten met Vencontra, alsmede alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht. De in de vorige zin bedoelde geschillen zullen worden beslist door de binnen het vestigingsgebied van Vencontra bevoegde Nederlandse burgerlijke rechter. Deze forumkeuze laat onverlet het recht van Vencontra om het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.