Foto

Privacy en Cookies

Vencontra, gevestigd te Leidschendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Bovenaan deze pagina vindt u ons e-mailadres en telefoonnummer.
Ons postadres is Nassaulaan 6, 2264 CR Leidschendam.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vencontra verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn uw naam, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres. Ook verwerken wij de gegevens die u aan ons verstrekt voor een juist advies, het maken van een offerte, het begeleiden in een project en voor de facturatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een website bezoeker 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het e-mailadres bovenaan deze pagina, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vencontra verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het geven van advies en het verstrekken van informatie.
  • Het maken van offertes.
  • Het verzorgen en begeleiden van onze diensten in projecten
  • Het afhandelen van betalingen
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Op grond van de wettelijke grondslag dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vencontra neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Vencontra tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vencontra bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor alle persoonlijke gegevens een termijn van maximaal 5 jaar tenzij wettelijk een kortere of langere termijn is voorgeschreven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vencontra verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vencontra blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die wij gebruiken

Vencontra gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Vencontra gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die anoniem het surfgedrag van u bijhouden zodat we onze content kunnen verbeteren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vencontra en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u, of een door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het e-mailadres dat bovenaan deze pagina is vermeld. Om er zeker van te zijn dat aan uw verzoek tot inzage wordt voldaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers (MRZ, machine readable zone), het paspoortnummer (bij een paspoort) en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vencontra neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op middels het e-mailadres dat bovenaan deze pagina is vermeld.

Merken

Het merk Vencontra en het Vencontra logo zijn eigendom van Vencontra. Alle andere merken en merkafbeeldingen op deze website zijn eigendom van de betreffende fabrikant en/of importeur, tenzij anders aangegeven.

Copyright

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Vencontra is het niet toegestaan om deze website, of delen van deze website, of de informatie op deze website op andere wijze te verveelvoudigen anders dan door het bekijken daarvan op een computer of het printen van een enkele hardcopy. Framen van deze website is niet toegestaan.

Informatie op de website

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie. Vencontra is niet verantwoordelijk voor onjuiste informatie en/of de gevolgen van onjuiste informatie op deze website.